Recycling

Rock Solid ziet reststoffen niet als eindproduct, maar als grondstof. Door ervaring in en kennis van chemische en civieltechnische aspecten en processen, maar ook door een open en innovatieve opstelling is Rock Solid in staat om uit reststoffen nieuwe grondstoffen te produceren.

Naast het feit dat wij over een uitgebreid netwerk beschikken, geven wij ook kwaliteitsgaranties voor de toepassing van de grondstoffen. Hierdoor kunnen wij een duurzame relatie kunnen opbouwen met de producent van de reststoffen en de gebruiker van de grondstoffen. Als u op zoek bent naar een hoogwaardige verwerking of een goedkope grondstof, dan kan Rock Solid u een goede oplossing bieden.

Enkele industrieën die Rock Solid van secondaire grondstoffen voorziet zijn:

 • betonindustrie
 • asfaltindustrie
 • cementindustrie
 • hoogovens
 • metaalindustrie
 • grond-, weg- en waterbouw

AEC-bodemas

De grootste hoeveelheid reststof die na verbranding in een afvalverbrandingsinstallatie (AEC) resteert, is bodemas (AEC-bodemas). AEC-bodemas is een mengsel van materialen en wordt opgewerkt in drie hoofdgroepen: metalen, granulaten en onverbrande delen. De metalen en granulaten worden hergebruikt en de onverbrande delen worden naar de AEC teruggevoerd.

Om een optimale scheiding te realiseren en een hoge kwaliteit granulaten te produceren, maakt Rock Solid gebruik van mobiele opwerkingsinstallaties. Voordelen hiervan zijn:

 • flexibele bedrijfsvoering,
 • niet gebonden aan één locatie,
 • mogelijkheden om bodemas van verschillende installaties te combineren,
 • een constante mogelijkheid voor kwaliteitsverbetering.

Met het gebruik van mobiele opwerkingsinstallaties is de opwerking al bij kleine hoeveelheden AEC-bodemas interessant. De opwerking voeren wij uit met een partner die de mogelijkheid heeft om hoge percentages ijzerhoudende metalen (ferro) en niet-ijzerhoudende metalen (non-ferro) te winnen en die daardoor tevens schone granulaten produceert. Voor de verdere opwerking van de granulaten heeft Rock Solid nieuwe technieken ontwikkeld, waardoor wij de mogelijkheid hebben om de AEC-bodemas af te zetten als vrij toepasbare bouwstof.

StabiRock

Rock Solid heeft ruime ervaring met immobilisatie en stabilisatie van afvalstoffen. Door reststoffen om te zetten naar grondstoffen zijn we in staat om afvalstoffen een tweede leven te geven. StabiRock is een immobilisaat (een vormgegeven bouwstof) dat uitermate geschikt is als funderingsmateriaal onder verhardingen zoals:

 • wegen
 • P+R terreinen
 • containerterminals
 • depots
 • op-/overslag terreinen

De civieltechnische eigenschappen van StabiRock kunnen door Rock Solid worden aangepast naar de specifieke eisen aan de fundering van een project. Met het afstemmen van de fundering op het specifieke gebruik, kan een reductie op de totale aanlegkosten worden gerealiseerd.

Hiermee biedt Rock Solid niet alleen een duurzaam maar ook een economisch aantrekkelijk alternatief.

Vliegas

ICL Fertilizers Europe CV (ICL) en Rock Solid werken samen om nutriënthoudende reststoffen in te zetten als grondstof voor de kunstmestproductie. Assen van de biomassaproductie, op basis van zuiveringsslib, kippenmest en hout, zijn potentieel geschikt voor de inzet als grondstof. Beide bedrijven vullen elkaar aan door hun verschillende expertises.

Nutriënten zijn van essentieel belang voor al het leven op aarde. De vraag naar nutriënten is door de groeiende wereldbevolking de afgelopen decennia sterk toegenomen. Niet alleen voor de voedselproductie, maar ook voor de productie van biomassa die een steeds belangrijkere rol speelt in de energievoorziening. In de huidige situatie wordt de vraag voornamelijk ingevuld door primaire grondstoffen. Deze grondstoffen zijn echter eindig en als hiervoor geen alternatief wordt gevonden, komt de voedsel- en energievoorziening voor toekomstige generaties in het geding. Prognoses tonen aan dat de primaire fosfaatvoorraad slechts voldoende is voor de komende 50 tot maximaal 300 jaar.

Reststoffen die ontstaan bij de biomassa-energieproductie bevatten veelal hoge concentraties primaire nutriënten. Momenteel worden die meestal niet teruggevoerd in de materiaalcyclus maar gestort of laagwaardig verwerkt. De nieuwe verwerkingstechniek van ICL en Rock Solid kan de materiaalcyclus compleet maken en opwerking naar een hoger niveau brengen.